Czasopisma
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jest wydawcą lub współwydawcą
kilkunastu czasopism naukowych.


Wytyczne recenzowania

Wydawnictwo informuje, że pierwotną wersją czasopism wydawanych przez PTPN,
z wyłączeniem „Our Europe” oraz "Gwary Dziś", jest wersja drukowana (papierowa)

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk realizowało digitalizację i upowszechnienie czasopism „Slavia Occidentalis”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” oraz „Poznańskie Studia Slawistyczne” w ramach umowy 668/P-DUN/2016
czasopism „Slavia Antiqua” i „Poznańskie Studia Slawistyczne” w ramach umowy 728/P-DUN/2017
oraz rozpoczeło digitalizację i upowszechnienie czasopism "Badania Fizjograficzne. Geografia Fizyczna", "Badania Fizjograficzne. Botanika", "Lingua Posnaniensis" I "Slavia Occidentalis" w ramach umowy 522/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Czasopisma te, w wybranych latach dostępne są na platformie PRESSto (przejdź do PRESSto )

Biological Letters

Badania Fizjograficzne

Biuletyn Historii Wychowania

Gwary Dziś

Interdisciplinary Studies in Musicology

Lingua Posnaniensis

Our Europe

Poznańskie Spotkania
Językoznawcze

Poznańskie Studia Slawistyczne

Prace z Zakresu Nauk
Rolniczych i Leśnych

Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych

Roczniki Historyczne

Slavia Antiqua

Slavia Occidentalis

Studia z Automatyki i InformatykiCzasopisma, które w ostatnich latach zmieniły wydawcę:

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny Neuroskop
Poznańskie Studia Polonistyczne Res Facta Nova
Studia Europaea Gnesnensia
Gnieźnieńskie Studia Europejskie
Symbolae Philologorum Posnaniensium
Graecae et Latinae
Museion Poloniae Maioris
Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich