Czasopisma
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jest wydawcą lub współwydawcą
kilkunastu czasopism naukowych.


Wytyczne recenzowania

Wydawnictwo informuje, że pierwotną wersją czasopism wydawanych przez PTPN,
z wyłączeniem „Our Europe”, jest wersja drukowana (papierowa)

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk realizuje digitalizację i upowszechnienia czasopism „Slavia Occidentalis”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” oraz „Poznańskie Studia Slawistyczne” w ramach umowy 668/P-DUN/2016, a także „Slavia Antiqua” i „Poznańskie Studia Slawistyczne” w ramach umowy 728/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Czasopisma te, w wybranych latach dostępne są na platformie PRESSto (przejdź do PRESSto )

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny

Badania Fizjograficzne

Biological Letters

Biuletyn Historii Wychowania

Gwary Dziś

Interdisciplinary Studies in Musicology

Lingua Posnaniensis

Neuroskop

Our Europe

Poznańskie Spotkania
Językoznawcze

Poznańskie Studia Polonistyczne

Prace z Zakresu Nauk
Rolniczych i Leśnych

Res Facta Nova

Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych

Roczniki Historyczne

Slavia Antiqua

Slavia Occidentalis

Studia Europaea Gnesnensia
Gnieźnieńskie Studia Europejskie

Studia z Automatyki i Informatyki

Symbolae Philologorum Posnaniensium
Graecae et Latinae

Museion Poloniae Maioris
Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich