KSIĄŻKI O OBNIŻONYCH CENACH
ORAZ
WYPRZEDAŻ KOŃCÓWEK NAKŁADÓW


Zamówienia prosimy kierować na adres:
dystrybucja@ptpn.poznan.pl
Odbiór zamówionych książek
osobiście w siedzibie PTPN lub wysyłka za pobraniem.
Cena przesyłki według cennika Poczty Polskiej

Ceny obowiązują do wyczerpania nakładówTytułRok wydaniaCena zł

Archeologia wobec wyzwań współczesności, pod redakcją Macieja Przybyła i Małgorzaty Winiarskiej-Kabacińskiej

Niniejsza publikacja zawiera wystąpienia wygłoszone podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Archeologia wobec wyzwań współczesności”, która odbyła się 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Na publikację składa się sześć referatów, podzielonych na dwa bloki. Blok pierwszy otwiera artykuł Zbigniewa Kobylińskiego poświęcony sytuacji archeologii polskiej na początku XXI wieku, w którym autor przedstawia szanse i zagrożenia owej dyscypliny, w kontekście nowych zjawisk społecznych i politycznych zachodzących współcześnie w Europie Środkowej. Drugi artykuł Aliny Jaszewskiej porusza ważną dla środowiska archeologów kwestię prawnych uwarunkowań badań archeologicznych, zwracając szczególną uwagę na regulacje w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego. W kolejnych dwóch artykułach Henryk Machajewski i Zofia Kurnatowska przedstawiają osiągnięcia i porażki archeologii w odniesieniu do konkretnych okresów historycznych – w pierwszym do schyłku starożytności, w drugim do wczesnego średniowiecza. Na blok drugi składają się dwa referaty. W pierwszym, Dominik Abłamowicz, rozpatruje kwestię badań archeologicznych przy tzw. wielkich inwestycjach, natomiast w drugim Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska omawia problemy związane z funkcjonowanie prywatnych firm archeologicznych. Zarówno pierwszej jak i drugiej części referatów towarzyszą opublikowane wypowiedzi uczestników obrad, którzy zabrali głos w trakcie dyskusji.
2009cena 5 zł

Archeologia polska i jej czasy, pod redakcją Michała Brzostowicza

W 2007 roku obchodziliśmy Jubileusz 150-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Ta piękna Rocznica stała się pretekstem do zorganizowania w Pałacu Górków jednodniowej konferencji pt. „Archeologia polska i jej czasy”, ukazującej różne dokonania tej nauki w naszym kraju oraz obrazującej historyczne warunki jej rozwoju. A że owe instytucje, początkowo działające razem, wniosły niebagatelny wkład w poznawanie najstarszych dziejów naszych ziem, w popularyzowanie wiedzy o ich przeszłości, ochronę jej materialnych pamiątek, w rozkwit kultury i nauki polskiej, a nawet w kształtowanie postaw patriotycznych w często niełatwych czasach, dla nikogo chyba nie było zaskoczeniem, że spotkanie w dniu 26 października 2007 roku w Poznaniu, w miejscu naznaczonym działalnością profesora Józefa Kostrzewskiego oraz wielu wybitnych uczonych i muzealników, zamieniło się na krótko w święto wszystkich archeologów. Książka zawiera zbiór większości referatów wygłoszonych podczas konferencji Poszczególne teksty przybliżają niełatwe relacje między archeologią polską i niemiecką w XIX i XX wieku (Jarmila Kaczmarek), dokonania tzw. „poznańskiej szkoły archeologicznej” (Zofia Kurnatowska), zasługi naszych archeologów w odkrywaniu najstarszych dziejów różnych zakątków świata (Lech Leciejewicz i Michał Kobusiewicz), sukcesy w zakresie popularyzacji (Jacek Wrzesiński) oraz problemy i wyzwania, przed którymi polska archeologia stanęła w obecnych czasach (Zbigniew Kobyliński). Osiągnięcia polskiej archeologii niewątpliwie napawają nas dumą i budzą szacunek przedstawicieli innych nauk. Jakie będą jej dalsze losy, pokaże przyszłość.
2009cena 5 zł

Edward Taylor, Wspomnienia ekonomisty. Wstęp i opracowanie Z. Knakiewicz

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przedstawia Państwu niepublikowany dotąd obszerny fragment Wspomnień pióra Edwarda Taylora. Profesor spisał je pod koniec życia, zaznaczając na pierwszej stronie, że można je ogłosić drukiem dopiero w 25 lat po jego śmierci. Maszynopis dzieła przechowywał przez lata asystent Profesora, Witold Rosochowicz, przekazując go w 1998 roku Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie znajduje się do dziś. W 2007 roku profesor Zenobia Knakiewicz podjęła się trudnej pracy redakcyjnej przygotowującej coraz mniej czytelny tekst do druku. Aby przybliżyć Czytelnikowi postać Edwarda Taylora, profesor Knakiewicz dołączyła do wydania obszerny wstęp poświęcony jego rodzinie i pracy naukowej oraz dodała szereg przypisów, których oryginalny tekst był pozbawiony. Zachowano natomiast wszystkie indywidualne cechy stylu i języka Autora, dokonując jedynie niezbędnej modernizacji ortograficznej i interpunkcyjnej.
2008cena 5 zł

Starania o polski uniwersytet w Poznaniu. Augusta hr. Cieszkowskiego wnioski składane w sejmie pruskim (1851-1855), pod red. A. Pihan-Kijasowej

Niniejsza pozycja przedstawia wnioski Augusta Cieszkowskiego o utworzenie uniwersytetu w Poznaniu, składane w drugiej izbie sejmu pruskiego w Berlinie w latach 1851-1855. Teksty zaprezentowano w formie reprintów. Do piątego, ostatniego wniosku w języku niemieckim zostało dołączone jego współczesne tłumaczenie. Teksty wniosków poprzedzone zostały przedrukiem artykułu Zdzisława Grota zamieszczonego w tomie dedykotanym prof. Kazimierzowi Tymienieckiemu z roku 1959.
2009cena 5 zł

Józef Torliński, Przesądy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich (reprint)

W 1938 roku na łamach XVII tomu „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” ukazała się niewielka, bo licząca 66 stron druku, książka Józefa Torlińskiego Przesądy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich. Jak czytamy w podtytule, jest to Rozprawa na stopień doktora medycyny przyjęta przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego na podstawie oceny recenzenta Prof. Dr Adama Wrzoska i koreferenta Doc. Dr Michała Ćwirko-Godyckiego. Obecnie, a więc po siedemdziesięciu latach od pierwszego, i zarazem jedynego wydania, praca jest trudno dostępna. Dlatego też wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk podjęło się przywrócenia Czytelnikom tego ze wszech miar interesującego i ważnego dziełka. W niniejszym wydaniu reprint pracy Józefa Torlińskiego Przesądy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich poprzedzony jest dwoma szkicami. Pierwszy z nich, pióra prof. Lecha Torlińskiego, syna Józefa, to nie tylko, jak wskazuje tytuł, wspomnienie syna o ojcu, ale jest to niezwykle interesujący szkic biograficzny autora Przesądów, wzbogacony o dzieje rodziny Torlińskich umieszczone na tle dziejącej się historii, pokazujący patriotyczne i społecznikowskie tradycje rodziny. Autorem drugiego szkicu poświęconego dysertacji Józefa Torlińskiego, a także osobie prof. Adama Wrzoska, promotora rozprawy, a jednocześnie współtwórcy Uniwersytetu Poznańskiego oraz głównego twórcy i dziekana Wydziału Lekarskiego, jest jego uczeń i następca na funkcji redaktora naczelnego „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” - prof. Roman K. Meissner. Oddajemy więc do rąk Czytelnika reprint rozprawy doktorskiej Józefa Torlińskiego wzbogacony o szkice przybliżające postać autora dysertacji i jej promotora, osoby mocno związanej z Kaszubami, wybitnego uczonego, który swoją pasję badawczą potrafił przekazać młodzieży akademickiej.
2009cena 5 zł

Katarzyna Pawłowska-Gauza, Franciszek Ratajczak (1887-1918). Biografia Powstańca

Przypadająca w 2008 roku 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego stanowi dobrą okazję do przypomnienia i przybliżenia osoby Franciszka Ratajczaka, poległego już kilka godzin po wybuchu walk w Poznaniu, w pamiętny piątek 27 grudnia 1918 roku. Nastąpiło to wskutek strzelaniny, do której doszło przed Prezydium Policji przy ówczesnej Ritterstrasse, obecnie noszącej właśnie imię Ratajczaka. Gmach uosabiający pruskie panowanie i ranny powstaniec naprzeciwko - cóż więcej trzeba dla uznania tego za symbol wielkopolskiego zrywu? Zapewne właśnie dlatego to Ratajczak uznany został za pierwszego poległego, a nie któryś z dwóch innych zabitych tego samego dnia.
2008cena 5 zł

Ks. Stanisław Kozierowski, Wybór kazań.
Pod redakcją Alicji Pihan-Kijasowej. Wstęp, dobór i opracowanie kazań Danuta Konieczka-Śliwińska. Komentarz teologiczny ks. Jan Szpet


Dla uczczenia jubileuszu setnej rocznicy rozpoczęcia przez ks. Stanisława Kozierowskiego duszpasterskiej posługi w parafii skórzewskiej Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk podjęło się opublikowania części nieznanej dotąd spuścizny rękopiśmiennej ks. Kozierowskiego – jego 10 kazań. Prace naukowe ks. Stanisława Kozierowskiego z zakresu historii i onomastyki były publikowane, a przez współczesnych badaczy omawiane i komentowane. Natomiast głoszone przez niego homilie, istotny aspekt posługiwania duszpasterskiego, mimo zachowanych tekstów, nie były dotąd przedmiotem głębszego zainteresowania. Warto więc przybliżyć Czytelnikowi choćby niewielki fragment spośród bogatej rękopiśmiennej spuścizny homiletycznej ks. Kozierowskiego. Pani Doktor Danuta Konieczka-Śliwińska, historyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podjęła się niełatwego zadania odczytania tekstów z rękopisów oraz ich edytorskiego i merytorycznego opracowania. Jako badacz życia, działalności i dorobku naukowego ks. Kozierowskiego przygotowała też obszerny wstęp o autorze kazań. Komentarz teologiczny do kaznodziejskiej pracy skórzewskiego proboszcza przygotował Ksiądz Profesor Jan Szpet, dziekan Wydziału Teologicznego i kierownik Zakładu Katechetyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
2010cena 5 zł

Leszek Mrozewicz, Palaeography of latin inscriptions from Novae (Lower Moesia)
Książka w języku angielskim

Zadaniem paleografii jest badanie historii pisma, jego osobliwości i ewolucji na przestrzeni wieków. Z reguły chodzi o pismo odręczne, głównie z czasów średniowiecznych, czyli sprzed wynalezienia druku. „Pismo epigraficzne”, tj. wykonane z reguły przy pomocy młotka i dłuta w materiale twardym, głównie kamieniu, dopiero od kilkudziesięciu lat jest przedmiotem badań paleograficznych, a i to stosunkowo nieczęstych. Novae w Mezji Dolnej (dzisiejsza północna Bułgaria), twierdza rzymska (siedziba legionu I Italskiego) i późnoantyczne miasto, stanowi wdzięczny obiekt do badań paleograficznych, a to ze względu na dosyć jednorodny zespół (ok. 230) inskrypcji łacińskich. Praca zawiera jego szczegółową analizę z punktu widzenia przydatności do badań paleograficznych, tj. materiału i techniki wykonania napisów, wyglądu liter i sposobu ich datowania, stosowanych skrótów i znaków interpunkcyjnych oraz „literackości”, czyli znajomości sztuki pisania i czytania przez mieszkańców Novae („jak powstają błędy ?”). Zawarte są w niej także rozważania nad ewentualnym warsztatem epigraficznym w Novae. Osobliwością napisów z Novae jest inskrypcja namalowana czerwoną farbą, z pominięciem techniki kucia. Wraz z kilkoma innymi napisami odręcznymi, wykonanymi przy pomocy ostrego narzędzia na cegłach i dachówkach produkowanych przez legionową cegielnię, tworzy ona oryginalny zespół inskrypcji kursywnych. Pokazują one, na tle innych zabytków epigraficznych (kutych w kamieniu), na ile pismo kursywne odwzorowywane było w inskrypcjach „kamiennych”. Studia nad paleografią napisów z Novae dowodzą także, że datowanie zabytków epigraficznych wyłącznie na podstawie kształtu i wyglądu liter jest bardzo ryzykowne, w gruncie rzeczy możliwe tylko w ramach szerokich przedziałów czasowych.
2010cena 15 zł

Justyna Czaja, Historia Polski w Komiksowych kadrach

„Historia Polski w komiksowych kadrach” jest pierwszą polską książką poruszającą zagadnienia związane ze sposobami przedstawiania i funkcjonowania historii w rysunkowych opowieściach. Analizując wybrane polskie i zagraniczne komiksy, autorka stara się udzielić odpowiedzi na pytania o to, jakie schematy gatunkowe wykorzystują twórcy opowieści historycznych, w jaki sposób określona konwencja, modus narracyjny determinują sposób ukazywania przeszłości, wybór określonych jej elementów, jakie są przyczyny mody na przedstawianie historii za pośrednictwem rysunkowego medium, jakie mnogą być kierunki rozwoju polskiego komiksu historycznego. Rozważania o komiksie wpisane zostały w rozbudowany kontekst nie tylko historyczny , ale także kulturowy, omawiane rysunkowe opowieści ukazano na tle wybranych zjawisk z historii sztuki, literatury i filmu.
2010cena 15 zł

Idy Marcowe 2050 lat później, pod redakcją Leszka Mrozewicza

Oddajemy do rąk Czytelnika zbiór studiów polskich badaczy poświęconych upamiętnieniu 2050 rocznicy zamachu na Juliusza Cezara. Jego śmierć miała ratować republikę, okazało się jednak, że ostatecznie pchnęła państwo rzymskie w kierunku monarchii. Żaden zamach polityczny nie odegrał takiej roli w uświadamianej pamięci zbiorowej jak właśnie zabójstwo Cezara. Tę świadomość mieli już jemu współcześni, umacniała się ona wraz z upływem wieków. Oddziaływał wprost magicznie, stając się – po dzień dzisiejszy – obiektem zaciętych sporów: od bezgranicznej gloryfikacji do całkowitego potępienia. Widziano w nim uosobienie geniuszu i cynizmu, karierowiczostwa i patriotyzmu, czyniono z niego wizjonera, który od początku miał wyraźną koncepcję polityczną, i na którym ześrodkowywała się cała historia Rzymu, stanowił jej punkt kulminacyjny, a zarazem narzędzie ślepego Losu, któremu bezwiednie się poddawał; już w starożytności widziano w nim ludobójcę i zwykłego przestępcę, zimnego, wyrachowanego gracza, ale także postać opatrznościową, ratującą Rzym przed chaosem i ostateczną zagładą. W przedstawionych materiałach autorzy starali się pokazać Idy Marcowe zarówno w relacji źródeł starożytnych, jak i stosunek do nich i ich tragicznego bohatera na przestrzeni wieków. Stanowią one pokłosie niezwykłej konferencji naukowej, która miała miejsce w Poznaniu w dniach 14-15 marca 2007 r. Obradom i dyskusji przyświecało motto, które także wpisuje się w ideę niniejszego tomu, pełniejszego zrozumienia wydarzeń sprzed dwóch tysięcy pięćdziesięciu lat i ich oddziaływania na wieki późniejsze.
Ze wstępu, Leszek Mrozewicz
2008cena 15 zł

Marlena Puk, Mit tułacza i wygnańca w twórczości Owidiusza

Książka Marleny Puk jest opracowaniem poświęconym obecności mitu tułacza i wygnańca w twórczości Owidiusza. Sposób sformułowania tytułu skłania do przedstawienia zaproponowanego tematu w dwóch aspektach. Po pierwsze, czytelnik znajdzie tu analizę całej twórczości poety z Sulmony pod kątem obecności mitów dotyczących postaci wygnanych czy skazanych na tułaczkę. Po drugie, należy zauważyć, że Owidiusz, przebywając na wygnaniu, poprzez twórczość dokonał swego rodzaju automitologizacji, jego casus stał się motywem nieraz przywoływanym przez późniejszych autorów w związku z sytuacją oddalenia z kraju. Oznacza to, że tytuł tej publikacji można odnieść również do mitu wygnańca, jaki poeta stworzył w swoich pismach z ostatniego okresu działalności literackiej. Kompozycja całej książki jest zdeterminowana przez takie właśnie, dwojakie rozumienie obranego tematu. Ponieważ praca podejmuje zagadnienie wygnania i tułaczki w szerokiej perspektywie społeczno-historycznej i literacko-mitologicznej, zasadnicze rozważania zostały poprzedzone składającymi się na dwa pierwsze rozdziały obserwacjami dotyczącymi ogólnie zjawisk wygnania w barwnym świecie mitologii, w realnej rzeczywistości starożytnych Rzymian w okresie od I w. p.n.e. do I w. n.e. oraz odwoływaniem się do mitów o wskazanej tu tematyce przez poetów działających na dworze Oktawiana Augusta obok Owidiusza. Zasadniczym trzonem publikacji są analityczno-materiałowe rozdziały III i IV (ostatni z nich ma jednocześnie charakter konkluzyjny). Materiałem badawczym jest tu cała twórczość Owidiusza, od utworów młodzieńczych po zbiory elegii napisane w Tomis, natomiast kryterium porządkującym, podobnie jak we wstępnym podrozdziale książki, są powody opuszczenia ojczyzny przez ewokowanych bohaterów. Autorka omawia sposób wykorzystania przez Owidiusza mitów dotyczących bohaterów znanych z mitologii, którzy doświadczyli przymusowego wygnania, musieli opuścić ukochane miejsca, osoby i rzeczy i wbrew swej woli udać się w jakąś podróż. M. Puk analizuje również, jak poeta wcześniej traktował opowieści na temat tych postaci mitycznych, których losy stały się w jakimś stopniu podobne do tego, co przyszło przeżywać jemu samemu w ostatnim okresie życia, oraz konfrontuje to z funkcjami, jakie przywołanie tych wątków spełniło w „Tristiach i Epistulae ex Ponto”. Rozdział IV jest rozwinięciem tezy o kreacji przez poetę własnego mitu, mitu Owidiusza-wygnańca. Autorka stara się wykazać, iż w twórczości poety z Sulmony mamy do czynienia ze świadomą automitologizacją własnych losów. Wskazani są również duchowi spadkobiercy relegowanego poety, którzy – sami wygnani – w pewien sposób odwoływali się do elementów mitu stworzonego przez Nazona, tak jak on podczas zesłania odwoływał się do barwnego świata bogów i herosów.
2008cena 10 zł
SPIS TREŚCI
Album civium Leopoliensium - Rejestry przyjęć do prawa miejskiego
we Lwowie - 1388-1783. t. I i II + CD ROM. Wyd. A. Janeczek
2005cena 12 zł
SPIS TREŚCI
A. Körmendy, Melioratio Terrae (w j. niem.)
1995cena 2 zł
SPIS TREŚCI
A. Paczkowski, Strajki, bunty, manifestacje jako „polska droga” przez socjalizm
2003cena 2 zł
SPIS TREŚCI
B. Krzyżaniak, Biblia i antropologia
2004cena 2 zł
SPIS TREŚCI
Bibliografia historii Wielkopolski (tylko tom II z. 4-8)
1994cena 1 zł
SPIS TREŚCI
Księga - Nauka - Wiara w średniowiecznej Europie, red. T. Ratajczak
2004cena 4 zł
SPIS TREŚCI
M. Kula, Między przeszłością a przyszłością.
O pamięci, zapominaniu i przewidywaniu
2004cena 2 zł
SPIS TREŚCI
E. Rostkowska, Wpływ uprawiania sportu
2003cena 2 zł
SPIS TREŚCI
E. Taylor, Wstęp do ekonomiki
2004cena 2 zł
SPIS TREŚCI
F. Dąbrowski, Pisma o muzyce
1998cena 1 zł
SPIS TREŚCI
G. Pełczyński, Karaimi polscy
2004cena 2 zł
SPIS TREŚCI
H. Orłowski, Z modernizacją w tle. Wokół rodowodu nowoczesnych
niemieckich wyobrażeń o Polsce i o Polakach
2002cena 2 zł
SPIS TREŚCI
J. Holzer, Dwa stulecia Polski i Europy - teksty pisane w różnych porach roku
2004cena 2 zł
SPIS TREŚCI
J.M. Piskorski i in., Deutsche Ostforschung und polnische Westforschung
im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik
2002cena 2 zł
SPIS TREŚCI
J. Pajewski, A. Kosicka-Pajewska, Polska-Rosja
2005cena 2 zł
SPIS TREŚCI
J. Trenkner, Naród z przeszłością. Eseje o Niemczech
2004cena 2 zł
SPIS TREŚCI
J.M. Piskorski, Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII
i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych
2005cena 2 zł
SPIS TREŚCI
M. Andrałojć, M. Andrałojć, M. Tuszyński, Wczesnośredniowieczny skarb
z Kąpieli gm. Czerniejewo
2005cena 2 zł
SPIS TREŚCI
K. Friedrich. Inne Prusy - Prusy Królewskie i Polskia między wolnością
a wolnościami (1569-1772)
2005cena 2 zł
SPIS TREŚCI
K. Potkański, Pisma pośmiertne, t. 1-2
2004cena 2 zł
SPIS TREŚCI
K. Wrzesińska, Obraz mniejszości narodowych w poznańskiej
prasie konserwatywnej w latach 1918-1939
2002cena 2 zł
SPIS TREŚCI
K. Zierhoffer, Z. Zierhofferowa, Nazwy zachodnioeuopejskie w języku polskim
a związki Polski z kulturą Europy
2000cena 1 zł
SPIS TREŚCI
L. Krzywicki, Społeczeństwo pierwotne - jego rozmiary i wzrost
2004cena 2 zł
SPIS TREŚCI
L. Krzywicki, Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie dzikości i barbarzyństwa
2003cena 2 zł
SPIS TREŚCI
M. Fuks, Księga sławnych muzyków pochodzenia żydowskiego
2003cena 2 zł
SPIS TREŚCI
M. Komorowska, Kronika teatrów muzycznych PRL 1944-1989
2003cena 2 zł
SPIS TREŚCI
M. Kula, Przeszłość - spadek nie do odrzucenia
2001cena 2 zł
SPIS TREŚCI
R. Roepell, Dzieje Polski do XIV stulecia
2005cena 2 zł
SPIS TREŚCI
J. Szujski, Historyi Polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście
2005cena 2 zł
SPIS TREŚCI
M. Walczak-Mikołajczakowa, Słowotwórstwo agentywnych nazw osobowych
2000cena 2 zł
SPIS TREŚCI
Music in the World of Ideas, red. H. Geyer, M. Jabłoński, J. Stęszewski
2001cena 4 zł
SPIS TREŚCI
Na Pozytywistycznej Niwie (dedykowana Prof. E. Pieścikowskiemu), red. T. Lewandowski, T. Sobieraj
2002cena 2 zł
SPIS TREŚCI
T. Alek-Kowalski, Nauka - Wielkopolska - Uczeni. Szkice socjologiczne
2003cena 2 zł
SPIS TREŚCI
T. Łepkowski, Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870
2003cena 2 zł
SPIS TREŚCI
T. Weselmann, Musica incrostata. Szkice o muzyce Krzysztofa Meyera
2003cena 2 zł
SPIS TREŚCI
T. Żuchowski, Patriotyczne mity i toposy. Malarstwo niemieckie 1800-1848
1991cena 1 zł
SPIS TREŚCI
Victori Steffen in memoriam
1998cena 1 zł
SPIS TREŚCI
Ze studiów nad literaturą rosyjską i polską
1999cena 1 zł
SPIS TREŚCI
M. Brzostowicz, Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu
2002cena 2 zł
SPIS TREŚCI
M. Jursa, Prywatyzacja i zysk? Przedsiębiorcy a gospodarka instytucjonalna
w Mezopotamii od 3 do 1 tysiąclecia przed Chr.
2002cena 1 zł
SPIS TREŚCI
Landbuch księstw Świdnickiego i Jaworskiego, tom II: 1385-1395, wyd. T. Jurek
2000cena 2 zł
SPIS TREŚCI
Landbuch księstw Świdnickiego i Jaworskiego, tom III: 1396-1407, wyd. T. Jurek
2007cena 2 zł
SPIS TREŚCI
J. Jasiewicz, Stratygrafia glin morenowych i struktura glacitektoniczna gardnieńskiej moreny czołowej
2005cena 2 zł
SPIS TREŚCI
W.A. Maciejowski, Pierwotne dzieje Polski i Litwy
2005cena 2 zł
SPIS TREŚCI
M. Andrałojć, M. Andrałojć, Bulla Bolesława księcia Polski/Eine Bulle von Fürst Bolesław von Polen
(książka w jęz. polskim i niemieckim)
2006cena 2 zł
SPIS TREŚCI
Wielkopolska - Polska - Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej
2006cena 2 zł
SPIS TREŚCI
A. Ziółkowski, Historia Rzymu
2008cena 15 zł