Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jest wydawcą lub współwydawcą kilkunastu czasopism naukowych. Pierwotną wersją czasopism wydawanych przez PTPN, z wyłączeniem „Our Europe”, „Studia z Automatyki i Informatyki, "Gwary Dziś" oraz „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, jest wersja drukowana (papierowa). Wszystkie artykuły w czasopismach są recenzowane zgodnie z „Dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce”.