Zmiany użytkowania terenu jako element transformacji środowiska przyrodniczego na obszarze wybranych zlewni Poznania i jego strefy podmiejskiej

Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PTPN Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, tom 30

ISBN 83-7063-317-X

Poznań 2001, B5, s., 164, il., oprawa miękka

Opis

Książka podejmuje temat kształtowania ekologicznego systemu miasta. Jej celem jest ocena zmian użytkowania terenu jako elementu transformacji środowiska przyrodniczego w latach 1954-1993 (1995) na wybranych przykładach z Poznania i strefy podmiejskiej. Podstawową metodą badawcza w pracy była interpretacja zdjęć lotniczych uzupełniona weryfikacją w literaturze. Autorka prezentuje wyniki swoich badań nad zmianami użytkowania terenu na wybranych obszarach Poznania, które od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. nabrały niezwykłej dynamiki. Analiza obejmuje specyficzne i niezwykle cenne dla funkcjonowania ekosystemu miasta obszary wybranych zlewni drobnych cieków. Została ona dokonana w obrębie poszczególnych kategorii użytkowania terenu, na podstawie szczegółowej klasyfikacji opracowanej przez autorkę dla obszarów miast i ich stref podmiejskich. Określenie tendencji przekształceń użytkowania terenu oraz wskazanie kategorii najbardziej ekspansywnych nadaje pracy szerszy walor naukowy i praktyczny. Książka zainteresuje m.in. geografów, przyrodników i urbanistów.