Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Poznaniem wraz z pozostałościami osadnictwa pradziejowego

47,00 

Prace Komisji Archeologicznej, t. 25

ISBN 978-83-7063556-6-5

Poznań 2008

Opis

Książka zawiera monograficzne opracowanie wyników badań w Markowicach (stanowisko 26) pod Poznaniem. Wykopaliska prowadzone na trasie autostrady A-2 przyniosły ważne odkrycia związane z osadnictwem z wczesnych faz kultury pucharów lejkowatych, kultury pomorskiej i przede wszystkim wczesnego średniowiecza. Odsłonięta wówczas osada z VII-VIII w., ze względu na zajmowaną powierzchnię (2,5 ha) i liczbę obiektów stanowi odkrycie wyjątkowe, a wraz z reliktami zarejestrowanymi na sąsiednim stanowisku nr 21, należy niewątpliwie do największych tego typu znalezisk na terenach Słowiańszczyzny Zachodniej, przynajmniej w odniesieniu do opublikowanych dotychczas materiałów.
Mamy nadzieję, że udostępnienie wyników badań przeprowadzonych w Markowicach przyczyni się do zmiany postrzegania najstarszego stadium wczesnego średniowiecza w Wielkopolsce, utożsamianego bardzo często z ubogim i jednolitym obliczem kulturowym. Analiza materiałów zdaje się wskazywać, że niektóre zjawiska przypisywane dopiero okresowi późnoplemiennemu, odnotowywane często w wyrywkowej postaci, łączyć można, choć w skromniejszej zapewne skali, już z czasami wcześniejszymi. Główną rolę w zmianie dotychczasowego przeświadczenia winny odegrać, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, metody datowania przyrodniczego, z których korzystano przy analizie źródeł markowickich, pozwalające precyzyjniej określić wiek znalezisk.