Szkolnictwo w Prusach południowych (1793-1806) w Okresie Reform Oświeceniowych

Seria Wznowienia, t.

ISBN 83-7063-427-3

Poznań 2004

Opis

Szkolnictwo polskie w roku 1793 miało za sobą okres reform Komisji Edukacji Narodowej. Drugi rozbiór Polski i panowanie pruskie przyniosły kontynuację procesów modernizacji szkolnictwa na ziemiach zaboru pruskiego, powiązaną z pojawiającym się zjawiskiem germanizacji. Wzmocniono nadzór państwa nad szkołą i osłabiono jej związki z Kościołem, aczkolwiek pozostały one jeszcze długo silne. W niniejszej pracy autor – jak pisze – próbuje „zweryfikować sądy wysunięte przed półwieczem i dawniej w dwóch zasadniczych punktach: jaki był w rzeczywistości zakres pruskich działań modernizacyjnych na obszarze szkolnictwa, a więc i jaka była jego kondycja u progu rządów pruskich,a także znaczenie zmian z perspektywy późniejszych losów szkolnictwa w XIX w. …”
Dariusz Łukasiewicz (ur. 1961) jest autorem książek „Czarna legenda Polski. Obraz Polski i Polaków w Prusach 1772-1815” (1995) oraz „Niemieckie psy i polskie świnie oraz inne eseje z historii kultury” (1997). Stypendysta fundacji F.V.S. w Hamburgu, pracuje w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.