Ekonomia Informacji

ISBN 978-837-654-47-62

Opis

Praca składa się z ośmiu rozdziałów. W każdym z nich przedstawiono autorską interpretację ekonomii informacji w kontekście problematyki naukowej, którą od wielu lat zajmują się pracownicy Katedry i która stała się podstawą ich awansów naukowych. W rozdziale pierwszym dokonano konceptualizacji pojęcia ekonomii informacji. Obejmuje ona genezę ekonomii informacji, autorską definicję oraz podstawy metodologiczne. W kolejnych trzech rozdziałach dominują już aspekty wynikające z praktyki życia gospodarczego, ale też wiele wnoszą one do dorobku z zakresu teorii ekonomii informacji. W rozdziale drugim zatytułowanym Ekonomia informacji w komunikowaniu wewnętrznym epoki mediów społecznościowych Jacek Trębecki podejmuje próbę analizy stanu obecnego i perspektyw komunikowania wewnętrznego w kontekście rozwoju ekonomii informacji. Część drugą poświęcono niezwykle istotnym problemom z punktu widzenia interesów politycznych, gospodarczych i społecznych naszego państwa, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa, które – jak wykazują badania naukowe i praktyka życia politycznego ostatnich lat – staje się kluczowe dla zdecydowanej większości obywateli nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.