Friendship with the other Religions – Relations – Attitudes / Freundschaft mit Der/Dem Anderen Religionen – Beziehungen – Einstellungen

26,00 

Studia Europaea Gnesnensia – Monografie, t. XXI

ISBN 978-83-7654-346-8

Poznań 2016, s. 284, oprawa miękka ze skrzydełkami

Opis

Zapraszamy Państwa do lektury książki o przyjaźni. Przyjaźni z Innym/Inną oraz wiążącymi się z nią postawami i zachowaniami. Książka zawdzięcza swoje powstanie międzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Teologicznego Kobiet (ESWTR), która obradowała w dniach 24–27 sierpnia 2014 r. w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski. Refleksja nad przyjaźnią pojmowaną jako szczególnie bliska, indywidualna relacja z drugim jako Innym/Inną: z drugim człowiekiem, z otaczającym światem, także z sobą samym, a zwłaszcza z Bogiem, stała się zaczynem nie tylko naukowej refleksji i debat, lecz także artystycznych spotkań, nawiązywania kontaktów oraz pogłębiania istniejących. Tom, podzielony na pięć części, otwiera namysł nad przyjaźnią z perspektywy biblijnej – Starego i Nowego Testamentu. Drugi, obszerny rozdział stanowi szerokie spektrum badań historycznych nad przyjaźnią – reprezentowane są różne religie i chrześcijańskie denominacje, podejścia i postawy. Część trzecia, systematyczna, zawiera teksty z dziedziny filozofii, teologii systematycznej, otwierające czytelniczki i czytelników na artykuły zawarte w czwartej części. Ukazuje ona praktyczne aplikacje refleksji nad przyjaźnią – w kontekście życia społecznego, kościelnego i politycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Książkę zamyka część artystyczna – przedstawiając kwestię inności, także tej artystycznej, obecnej na konferencji w sposób duchowy i materialny: autorek i ich dzieł.
Publikacja w języku angielskim i niemieckim.

This is a book about friendship. Friendship with the Other and the related attitudes and behaviour. The book would never have been written but for an international conference organized by the European Association of Women for Theological Research (ESWTR) held on 24–27 August 2014 in Gniezno, Poland’s first capital city. It hosted a reflection on friendship defined as an extremely close, individual relationship with the Other: another person, the world including oneself and particularly with God. The discussion triggered off scientific reflections and debates but also artistic meetings, developing new contacts and strengthening the existing ones. The volume, divided into five parts, starts with a view on friendship from the Biblical perspective: the Old and the New Testament. Chapter two, an extended one, presents a wide range of historical research into friendship. It represents various religions and Christian denominations, attitudes and approaches. Part three, a systematic one, includes texts bordering on philosophy, systematic theology, preparing the readers for articles included in chapter four. The latter shows the practical applications of reflections on friendship in the context of social, church and political life in Central and Eastern Europe. The book finishes with an artistic part which presents the issues of otherness, including the artistic otherness which accompanied authors and their work at the conference in a spiritual and material way alike.

Spis treści