Podróżnicy – Fundatorzy – Święci

Prace Komisji Historii Sztuki, t. 35

ISBN 978-83-706356-5-7

Poznań 2008

Opis

W niniejszej książce zawarto artykuły, będące pokłosiem XXIII, XXVI i XXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2002, 2005, 2006, organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wyszły spod pióra specjalistów z różnych dziedzin (historyków, archeologów, historyków literatury, historyków sztuki) i z różnych ośrodków naukowych Polski i Białorusi.
W części pierwszej znajdują się prace poświęcone szeroko pojętemu zagadnieniu średniowiecznych podróży oraz ich oddziaływaniu na literaturę i sztukę.
Część druga obejmuje artykuły prezentujące sylwetki znanych średniowiecznych fundatorów oraz wybrane zjawiska związane z patronatem artystycznym, natomiast w części trzeciej zebrano teksty poświęcone rozmaitym przejawom kultu świętych w kulturze średniowiecznej Europy.

Tomasz Ratajczak