Społeczność Pleszewa. Kapitał społeczny, pamięć zbiorowa i komunikowanie publiczne

21,00 

Wielkopolska Dawniej i Dzieś. Studia, Źródła i Materiały, t. 5

ISBN 978-83-7654-381-9

Poznań 2015, s. 284, oprawa miękka

Opis

W prezentowanej książce próbujemy pokazać wybrane aspekty życia społeczności lokalnej na podstawie badań, które przeprowadziliśmy w latach 2009-2011. W tym sensie jest ona pracą unikatową. Dzięki powtarzanym trzykrotnie badaniom Pleszew należy przypuszczalnie do tych niewielkich lokalnych społeczności, o których wiadomo nieco więcej niż o innych podobnych. […] Nasze badanie społeczności Pleszewa nie było ani szybkim praktycznym badaniem przeprowadzonym na zlecenie lokalnych władz, ani wieloletnim naukowym badaniem finansowanym przez grant z budżetu państwa, ani też żmudną „pracą na stopień”. […] Jak sądzimy, największym pożytkiem, jaki mogą mieć z lektury tej książki jej najważniejsi czytelnicy, mieszkańcy Pleszewa, jest to, że mogą przejrzeć się w niej jak w lustrze, zwierciadle obraz, który się w nim ukaże może wydawać się czasami prawdziwy, czasami fałszywy, kontrowersyjny lub oczywisty. Liczymy na to, że sprowokuje naszych pleszewskich czytelników do dyskusji o sprawach, o których w tej książce piszemy, o sprawach ważnych dla rozwoju lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że publikacją zainteresują się także mieszkańcy innych społeczności lokalnych lub ich badacze.[…] Rezultatem […] przeprowadzonych badań jest niniejsza publikacja. Rozdział pierwszy poświęcony jest kapitałowi społecznemu mieszkańców Pleszewa. Autorki omawiają w niej takie kwestie jak przynależność do stowarzyszeń, funkcjonowanie pomocy społecznej, więź społeczną, życie publiczne i relacje między władzami a społecznością lokalną, wykluczenie społeczne, aktywność obywatelską, zainteresowanie sprawami publicznymi, popularność lokalnych mediów, formy uczestnictwa w kulturze. Rozdział drugi zawiera diagnozę stanu pamięci społecznej pleszewian. Jest ona chyba najbardziej interesującą częścią książki, także, ale nie tylko dlatego, że ta niełatwa problematyka jest stosunkowo rzadko badana, bo oprócz badań ilościowych wymaga także badań jakościowych. W pierwszej kolejności przedstawiono w nim wyniki badań kwestionariuszowych, w dalszej – rezultaty badań jakościowych: konkursu na wspomnienia mieszkańców oraz pogłębionych wywiadów z mieszkańcami. Możemy dzięki nim zbadać obecność w pamięci pleszewian wydarzeń rodzinnych, lokalnych i ponadlokalnych, wydarzeń z okresu II wojny światowej, PRL i ostatniego dwudziestolecia oraz pamięć o znanych mieszkańcach miasta. Dowiadujemy się, o czym mieszkańcy Pleszewa pamięć kultywują, a o czym chcieliby zapomnieć; jak ich pamięć materializuje się w fotografiach i innych pamiątkach. Dodać należy, że jako socjologów interesowała nas pamięć społeczna, a zatem to, jak mieszkańcy pamiętają swoją przeszłość, a nie ustalenie, jak było faktycznie, co jest zadaniem historyków. Uważny i znający dobrze lokalną historię czytelnik zauważy więc, że nie wszystkie wymieniane przez badanych fakty miały miejsce w rzeczywistości. Rozdział ostatni przynosi obraz komunikowania publicznego w mieście. Dowiadujemy się z niego, jak mieszkańcy miasta korzystają ze środków masowego przekazu, w tym z internetu, jak oceniają komunikację z lokalną władzą oraz na ile są skłonni uczestniczyć w życiu publicznym swojego miasta i na ile obraz ten różni się od tego, który wynika z badań ogólnopolskich.[…] Prezentowana książka stanowi uzupełnienie badań nad społecznością miasta Pleszewa prowadzonych w latach 2007-2008 przez pracowników i studentów Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

fragment Wstępu

Spis treści