Spory o powieść w dyskusjach krytycznoliterackich drugiej emigracji niepodległościowej

25,00 

ISBN 978-83-7654-482-3

Poznań 2021, oprawa miękka s.429

Opis

Przedstawiona w tomie polemika dotyczy sporów o powieść prowadzonego przez środowiska drugiej emigracji niepodległościowej. Dyskusja ta przebiegała na dwóch planach. Po pierwsze, toczyła się w kontekście literatury zaangażowania, wynikała bezpośrednio z projektu polskiej emigracji i z tym związanych jej rozmaitych uwikłań o charakterze ideowym i moralnym. Drugi obszar sporu miał charakter bardziej uniwersalny i dotyczył rozważań nad powieścią w ogóle, jej formą najbardziej pojemną, która zdolna byłaby unieść wyzwania powojennego świata. W tak obranej optyce przewijają się zarówno tęsknoty za polskim emigracyjnym arcydziełem („epopeją wygnania”) jak i polemiki wokół powieściowej formy. Przegląd stanowisk połączony z historycznoliterackim opisem rozpatrywany jest w trzech dominujących perspektywach: pokoleniowej, estetycznej i światopoglądowej.

Spis treści