The stronghold in Grzybowo

20,00 

ISBN 978-83-7654-434-2

Poznań 2021

Kategorie: ,

Opis

Spis treści

Książka “The stronghold in Grzybowo in the context of interdisciplinary research into the functions of early medieval strongholds from the 10th and 11th centuries” dotyczy problemu funkcji, jakie mógł pełnić gród w Grzybowie w strukturach władztwa pierwszych Piastów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na polityczną, militarną i gospodarczą jego rolę. Podstawą do rekonstrukcji pozycji tego grodu w X i XI wieku są interpretacje wyników badań wykopaliskowych na terenie grodu i jego bezpośredniego zaplecza osadniczego oraz wnioski wynikające z dostępnych źródeł pisanych, stanowiących materiały porównawcze – wobec braku w nich informacji o Grzybowie. W świetle analizowanych materiałów okazało się, że grzybowski ośrodek grodowy, zajmujący powierzchnię ponad 4,4 ha, broniony potężnym wałem i ciekiem wodnym, stanowił lokalne centrum osadnicze. Stan rozpoznania tego grodu pozwala sądzić, iż należał on do kluczowych struktur tego rodzaju w Wielkopolsce, był ideowym centrum Piastów. Wskazuje na to socjotopografia miejsca, w tym sama powierzchnia grodu, jego potężne obwarowania, wydzielona część o funkcjach elitarnych i ślady stacjonowania drużyny książęcej. W świetle badanych materiałów źródłowych wydaje się, że gród w Grzybowie mógł należeć do głównych ośrodków piastowskich  w X i w pierwszej połowie XI wieku, zarządzanych przez członków dynastii, podobnie jak to miało miejsce u Rurykowiczów na Rusi i Przemyślidów w Czechach. Grody takie należałoby sytuować między ośrodkami centralnymi a miejscami o znaczeniu lokalnym.