Wprowadzenie do archeologii osadnictwa

Seria Wznowienia

ISBN 83-7063-413-3

Poznań 2004

Opis

Wznawiana książka jest znakomitym podręcznikiem archeologii osadnictwa, czyli dyscypliny, której celem – według autora – jest „całościowe badanie zasiedlonych krajobrazów”. Jankuhn w uporządkowany sposób pokazuje, jak należy wykorzystać wyniki badań humanistycznych, a przede wszystkim przyrodniczych do zbudowania spójnego obrazu krajobrazu kulturalnego. Trafnie więc podsumowuje w posłowiu Heiko Steuer: „Zgodnie z jego archeologiczno-osadniczą metodą należało wyjść poza osadę i ogarnąć jej przestrzeń gospodarczą oraz środowisko naturalne, które zostało przez człowieka opanowane i przekształcone. Badania obejmują – oprócz osad, cmentarzysk, ośrodków kultowych i miejsc przeróbki surowca – także najrozmaitsze naturalne przestrzenie użytkowe, jak np. miejsca pozyskiwania surowców. Osady oznaczają przy tym nie tylko wsie, ale i grody, i miasta wraz z otoczeniem, w którym były osadzone”. Jednocześnie Jankuhn wskazuje, że wyniki badań archeologiczno-osadniczych dostarczają danych dla historyków gospodarki, badaczy problematyki struktur społecznych czy zagadnień grup etnicznych. Książka więc zapewne zainteresuje nie tylko archeologów czy historyków mediewistów.
Herbert Jankuhn (1905-1990) – archeolog niemiecki; 1959-1973 profesor uniwersytetu w Getyndze; prowadził badania archeologiczne głównie w Szlezwiku-Holsztynie i Dolnej Saksonii; odkrywca i długoletni badacz średniowiecznej osady handlowej wikingów Haithabu koło Szlezwika (wyniki prac zawiera m.in. wielokrotnie wznawiana książka Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit); twórca nowoczesnej archeologii osadnictwa (tzw. landscape archeology).