Poznań. Dzieje miasta wodą pisane

Alfred Kaniecki

Nakład wyczerpany

Seria Wznowienia, t.

ISBN 83-7063-376-5

Poznań 2005

Opis

Istnienie miasta zawsze było nierozerwalnie związane z wodą: jej okresowym brakiem lub nadmiarem. Rozwój przestrzenny oraz gospodarczy Poznania łączył się z Wartą i jej dopływami, które stanowiły granice miasta.
Brakuje prac całościowo ujmujących problemy wodno-gospodarcze w miastach w różnych epokach – dotyczy to nie tylko historiografii polskiej. Bogato ilustrowana książka Alfreda Kanieckiego w znacznej mierze wypełnia tę lukę w odniesieniu do Poznania. Określiwszy przemiany rzeźby terenu i układu stosunków wodnych na obszarze Poznania w ciągu ostatniego tysiąclecia, autor zajął się kwestią wykorzystania wód dla celów obronnych, komunikacyjnych, energetycznych i produkcyjnych, ochroną miasta przed powodziami oraz problemem niedoboru wody na przestrzeni wieków. Pokazał, w jaki sposób mieszkańcy Poznania organizowali się w celu korzystania z zasobów wodnych, jak wyglądała higiena w Poznaniu. Na zakończenie podkreślił znaczenie wody jako czynnika podnoszącego walory estetyczne miasta.
Praca stanowi zachętę dla powtórnego odkrycia roli wody w mieście, jak też do określenia warunków jej ochrony. Niewątpliwie zainteresuje nie tylko historyków i geografów, geologów, kartografów i archeologów, lecz również miłośników Poznania.
Alfred Kaniecki (ur. 1941) geograf i hydrolog, profesor w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; kieruje Zakładem Hydrologii i Gospodarki Wodnej. Opublikował ponad 200 prac dotyczących dynamiki rzecznej, warunków obiegu wody na obszarach miejskich i użytkowanych rolniczo, przemian stosunków wodnych w czasach historycznych, jak też gospodarki wodnej i jej rozwoju na przestrzeni wieków.