Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Materiały źródłowe do nauki historii dla uczniów, studentów i nauczycieli

Seria Wznowienia, t. 5

ISBN 83-7063-381-1

Poznań 2003

Opis

Najbardziej pewne, choć trudno czytelne pomniki swojej bytności na naszych ziemiach zostawili nasi przodkowie w różnego rodzaju ubytkach archeologicznych, jak przedmioty codziennego użytku (ceramika, broń, ozdoby itp. oraz w nazwach rzek, jezior, w nazwach miejscowości. Te pierwsze możemy dość dokładnie datować, ale ich przynależność etniczna wywołuje dużo sporów: nazwy miejscowe i rzeczne łatwiej przypisać poszczególnym ludom, lecz nieraz trudno oznaczyć ich chronologię. Najwięcej i o wiele wymowniejszych świadectw o mieszkańcach środkowej Europy przekazali nam kronikarze starożytni i średniowieczni. W tej książce zebrano wszystkie ważniejsze wiadomości o Prasłowianach w starożytności i we wczesnym średniowieczu, którzy z ziem polskich jak sądzi autor- rozeszli się na zachód aż po Bałtyk i Łabę i na południe aż do brzegów Morza Adriatyckiego i Egejskiego, tworząc trzy wielkie skupiska: Słowian zachodnich, wschodnich i południowych.