Wariantywność leksykalno-semantyczna języka wielkopolskich inwentarzy z drugiej połowy XVIII wieku. Studia z dialektologii historycznej

Seria Gwary Dziś – Monografie, t. IV

ISBN 978-83-7654-420-5

Poznań 2019, B5, 242, il., CD

Opis

Monografia w części wstępnej opisuje sytuację językową w XVIII w. w Wielkopolsce na tle sytuacji w całej Rzeczpospolitej. Szczególną uwagę zwrócono na wydarzenia historyczne, zmiany społeczne, obszar edukacji i nauki, literatury i piśmiennictwa oraz politykę językową polskiego Oświecenia.

Analizowany w książce materiał to inwentarze dóbr szlacheckich z 2. połowy XVIII wieku, które spisane zostały językiem ogólnopolskim, w odmianie urzędowej, ale z silnymi wpływami polszczyzny regionalnej (w tym gwarowej) i potocznej. Pojawiające się w dokumentach leksemy można traktować jako warianty i badać pod tym kątem ich wzajemne relacje. Zaobserwowano, że na występowanie wariantów wpływają m.in. geografia (do pracy dołączono mapy, na których zilustrowano rozmieszczenie wybranych leksemów na badanych terenie), przemiany gospodarcze (zróżnicowanie materialne nazywanych przedmiotów), wykształcenie pisarzy oraz udział szeregu osób w procesie powstawania dokumentów, co wiązało się z odmianami polszczyzny, którymi te osoby się posługiwały.

Dodatkiem do publikacji jest płyta CD z mapami.

Spis treści