Wojna i książka

ISBN 978-83-7654-474-8

Poznań 2021, okładka miękka, str. 501

Opis

Tematyka publikacji jest ważna i nośna. Dotyczy nie tylko przeszłości, której konsekwencje odczuwamy często do dzisiaj, ale także współczesnych i możliwych w przyszłości zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego. Publikacja powinna zainteresować nie tylko bibliologów, bibliotekoznawców, historyków, historyków kultury, historyków sztuki, historyków literatury czy prawników, ale również praktyków – bibliotekarzy, archiwistów, muzealników czy pracowników służb zajmujących się ochroną mienia i ściganiem przestępstw. Prezentowana książka posiada niebagatelny walor faktograficzny, źródłowy i dokumentacyjny w zakresie historii bibliotek, zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych. Uzupełnia i wzbogaca dotychczasową wiedzę lub rekonstruuje dotąd nieznane dzieje kilku księgozbiorów historycznych. Część artykułów może stanowić punkt wyjścia, zainspirować do podjęcia dalszych studiów, m.in. przy wykorzystaniu nowych technologii w badaniach proweniencyjnych, co staje się nieodzowne, zwłaszcza dla rekonstrukcji kolekcji prywatnych, rozproszonych w trakcie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Ten ostatni zespół zagadnień związany jest m.in. z kwestią odzyskiwania, rewindykacji zbiorów, ich fragmentów lub poszczególnych obiektów przez dawnych właścicieli. Jak dowodzi niniejsza książka, sprawa ta jest nadal żywa i rodzi konsekwencje (np. sądowe) nie tylko w wymiarze międzynarodowym, ale i wewnętrznym, krajowym, co […] stanowi obecnie jedno z ważnych wyzwań „stojących przed kustoszami  najcenniejszych zbiorów bibliotecznych”.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   z recenzji dr hab. prof. UW Jacka Puchalskiego