Wykłady o filozofii Plotyna

ISBN 978-83-7654-403-8

Poznań 2021

Opis

Książka niniejsza stanowi krótkie wprowadzenie do filozofii Plotyna i obejmuje pięć wykładów oraz aneks, w którym naszkicowana jest biografia Plotyna. Wykłady mają na celu syntetyczną, a zarazem analityczną rekonstrukcję głównych idei systemu plotyńskiego wspartą na odpowiednich cytatach pochodzących z Ennead. Wykład I (Uniwersum plotyńskie) zawiera ustalenia terminologiczne oraz przedstawienie struktury gra dualistycznego uniwersum plotyńskiego. Szczegółowo została również omówiona relacja emanacji/pochodzenia stanowiąca w tym uniwersum główną relację metafizyczną.

W wykładzie II (Jedno) zarysowany został historyczny kontekst ideowy będący punktem odniesienia dla filozofii Plotyna (koncepcja Prawdobytu Parmenidesa, koncepcja pryncypiów Platona oraz filozofia (neo)pitagorejska) oraz przybliżono sposób rozumienia Jedna (Absolutu),poprzez wykładnię określeń stosowanych przez Plotyna: „Jedno”, „Ono” i „Dobro”. Wykład III (Umysł) obejmuje omówienie dwóch zagadnień: emanacji Umysłu z Jedna oraz natury Umysłu. Zagadnienie pierwsze zostało przedstawione w kontekście platońskiej koncepcji pryncypiów, którą uzupełnia swoista dla systemu plotyńskiego hipoteza powrotu, jako kontemplacji. Druga część wykładu poświęcona jest charakterystyce świata noetycznego (Umysłu), jako jedno-wielości oraz Wszechbytu. Wykład IV (Dusza świata) zawiera przedstawienie koncepcji pochodzenia II Hipostazy (Duszy) z Umysłu, jej własności metafizycznych oraz omówienie wytworu Duszy – świata, natomiast w wykładzie V (Dusza poszczegolna) omówione zostało zagadnienie wielości Duszy oraz wyjątkowego statusu ludzkiej duszy poszczególnej. Znaczna część wykładu dotyczy powrotu owej duszy do Umysłu (drogi: piękna, prawdy i cnoty), a także do Jedna (droga mistyczna rozumiana jako wgląd intelektualny).

Redakcyjne i spis treści

Streszczenie

O autorze